Norwegian: Sensurenharkommet

Dette er det fulle manifestet i avsluttende arbeid rundt prosjektene med musikken jeg har drevet med i flere år, med svært metodisk gjennomføring av å undergrunnsette musikken min i søkemotorer samt oppføring i forskjellige databaser og systemer samt forksjellige utvigelses restriksjoner og oppføringer på tvers av verdens musikkarena for å redusere hensiktsmessig promotering og faktisk også kvalitet av musikken jeg har laget, via prosesserte programmeringer i musikkprogramet og operativsystemene jeg har tatt i bruk. Kanskje også på en beklagelig måte situasjonen i livet som noen har blitt forvoldt grunnet forståelse i mine fremtidige mål eller antatte gjerninger som kanskje ikke antas å være hellige for systemer og metoder i bruk av styresettinger eller i formål å undergrave mennesker og dems rettigheter i dem og andre samfunn på en hemmeligholdt metodisk gjennomføring på tvers av bekjente, venner familie og mennesker rundt meg som er mennesker som er i nært eller halv-langt forhold til meg, på en ubehagelighet med uromomenter eller degradering av tanker eller rettigheter i livet, også utførelser av preging av ønsket om destabilisere imot rusfrihet eller den sags skyld stabilitet i livet, men en ytre påføring med metoder som er stasthemmelige.

 

Du har utifra denne posten en myndighet som heter borgervern. Om du eller flere har deres egne håndjern. Er dere myndige med deres arbeid i fremtiden. Les hele posten i sin fulle enhet. Vit at landsvikerne i landet har fjernet Grunnlovens paragrafer! Vi er i okkupasjon! Du må tenke annerledes nå!

Lytt gerne til manifestets opprinnelige grunnlag:

Du kan tenke deg svar på hva Norske Psykiatri har gjort, som du ser på bildet av den person som er der, er det snakk om en med navn Freddy Holst. Som du kan se selv på bildet, er dette fra rundt 2012. Men bildet stammet fra år 2016. Det var en tidsreisende som tok med den med seg. Freddy ble en pasient, ikke nok med det, han ble lært opp til å bli ekstremist samt hatefull mot alle former for kunnskap, selv å bare lese en bok.

 

Psykiatrien holder fangene på plass, forde de markerte dem og satte dem inn der. Ikke en men flere hundre opposisjonelle mot sykdommene.

 

 

Here er mer enn et utrag. Dette er en lovfestet handling du må ta med dine venner!

Utdrag fra straffeloven: Basert på siktelse av Oslo Statsadvokater.

Straffeloven § 157. Motarbeiding av rettsvesenet

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste

a)opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling, et arbeid eller en tjeneste i forbindelse med en straffesak eller en sivil sak, eller
b)gjengjelder en handling, et arbeid eller en tjeneste som aktøren har utført i forbindelse med en straffesak eller en sivil sak.

Med aktør i rettsvesenet menes den som

a)er fornærmet i en straffesak, har anmeldt et straffbart forhold eller anlagt søksmål i en sivil sak,
b)har avgitt forklaring for politiet, påtalemyndigheten, domstolen, kriminalomsorgen eller Gjenopptakelseskommisjonen,
c)arbeider eller utfører tjeneste for et organ som nevnt i bokstav b,
d)er fast eller oppnevnt forsvarer, bistandsadvokat eller prosessfullmektig, eller
e)vurderer å foreta en slik handling eller å påta seg et slikt arbeid eller en slik tjeneste.

Første ledd gjelder tilsvarende overfor tjenestemenn i Den internasjonale straffedomstolen.

0Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4.

Staffeloven § 158. Grov motarbeiding av rettsvesenet

Grov motarbeiding av rettsvesenet straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om motarbeidingen er grov, skal det særlig legges vekt på om overtredelsen har voldt fare for noens liv eller helse, er begått ved flere anledninger, av flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg.

Er lovbruddet begått som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, eller handlingen gjennomføres ved trusler om eller bruk av våpen, er straffen fengsel i minst 1 år.

0Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4, endret ved lover 19 juni 2009 nr. 74, 21 juni 2013 nr. 85 (ikr. 21 juni 2013 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 687).

§ 159. Grovt uaktsom motarbeiding av rettsvesenet

Grovt uaktsom motarbeiding av rettsvesenet straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.

§§ For å forkorte sakens innhold så best som mulig, dras Grov motareiding av rettsvesenet med avgjørelse om at motarbeidingen er grov samt begått ved flere anledninger, av flere I fellesskap og har en systetematisk og organisert preg over seg. Dette gjelder Oslo Statavdokater og samtlige under dens representasjon.

§§ Dette hensettes også til FN-Konvensjonen mot grensestridende organisert virksomhet på alle punkter:

Artikkel 1 Formål

Formålet med denne konvensjon er å fremme samarbeid for å forebygge og bekjempe grenseoverskridende organisert kriminalitet mer effektivt.

I denne konvensjon menes med:

a.«organisert kriminell gruppe»: strukturert gruppe på tre eller flere personer, som eksisterer i en viss tid, og som opptrer sammen med det mål å begå en eller flere alvorlige forbrytelser eller ett eller flere alvorlige lovbrudd fastsatt i samsvar med denne konvensjon, for direkte eller indirekte å oppnå en økonomisk eller annen materiell fordel,
b.«alvorlig forbrytelse»: atferd som utgjør et lovbrudd som kan medføre frihetsberøvelse i minst fire år eller en strengere straff,
c.«strukturert gruppe»: gruppe som ikke er tilfeldig opprettet for umiddelbart å begå et lovbrudd, og som ikke trenger å ha formelt definerte roller for medlemmene, kontinuitet i medlemskapet eller en utviklet struktur,
d.«eiendom»: eiendeler av ethvert slag, både legemlige og ulegemlige, løse og faste, materielle og immaterielle, og rettslige dokumenter eller instrumenter som beviser eiendomsrett til eller interesse i slike eiendeler,
e.«utbytte av en forbrytelse»: enhver eiendom avledet fra eller anskaffet direkte eller indirekte ved å begå et lovbrudd,
f.«frysing» eller «beslagleggelse»: å midlertidig forby overføring, omgjøring, anbringelse eller flytting av eiendom eller å midlertidig ta i forvaring eller ta kontroll over eiendom på grunnlag av avgjørelse tatt av en domstol eller annen vedkommende myndighet,
g.«inndragning», som medfører tap der dette er hensiktsmessig: varig berøvelse av eiendom etter avgjørelse av en domstol eller annen vedkommende myndighet,
h.«underliggende lovbrudd»: lovbrudd som gir utbytte som kan bli gjenstand for et lovbrudd som definert i artikkel 6 i denne konvensjon,
i.«kontrollert levering»: teknikken med å tillate ulovlige eller mistenkelige forsendelser å passere ut av, gjennom eller inn på territoriet til en eller flere stater, med deres vedkommende myndigheters vitende og under deres overvåkning, med sikte på etterforskning av et lovbrudd og identifisering av personer innblandet i gjennomføringen av lovbruddet,
j.«organisasjon for regional økonomisk integrasjon»: organisasjon sammensatt av suverene stater i en viss region som medlemsstatene har overført myndighet til i saker som reguleres av denne konvensjon, og som er gitt behørig fullmakt, i samsvar med sine interne framgangsmåter, til å undertegne, ratifisere, godta, godkjenne eller tiltre den; henvisninger til «statsparter» i denne konvensjon får anvendelse på slike organisasjoner innenfor rammen av deres myndighet.

 

Artikkel 3 Virkeområde

1.Denne konvensjon får anvendelse, med mindre annet er fastsatt her, på forebygging, etterforskning og forfølgning av:
a.lovbrudd fastsatt i samsvar med artikkel 5, 6, 8 og 23 i denne konvensjon, og
b.alvorlige forbrytelser som definert i artikkel 2 i denne konvensjon dersom lovbruddet er av grenseoverskridende art, og dersom en organisert kriminell gruppe er innblandet.

Artikkel 10 Juridiske personers ansvar

1.Hver statspart skal treffe de tiltak som er nødvendige, i samsvar med statspartens rettsprinsipper, for å fastsette juridiske personers ansvar for deltaking i alvorlige forbrytelser der en organisert kriminell gruppe er innblandet, og for lovbruddene fastsatt i samsvar med artikkel 5, 6, 8 og 23 i denne konvensjon.2.Med forbehold for statspartens rettsprinsipper kan juridiske personers ansvar være strafferettslig, sivilrettslig eller forvaltningsrettslig.3.Slikt ansvar skal ikke berøre straffansvaret til de fysiske personene som har begått lovbruddene.4.Hver statspart skal særlig påse at juridiske personer som holdes ansvarlige i samsvar med denne artikkel, underlegges effektive, forholdsmessige og preventive strafferettslige eller ikke-strafferettslige sanksjoner, herunder monetære sanksjoner.

§§ Det skal være ikke-strafferettslige sanksjoner på de juridiske personene, med forbehold om å avlsutte det forholdsvis foregående arbeidet som organisert kriminalitet.

Forfølgning, pådømmelse og sanksjoner

1.Hver statspart skal straffe gjennomføring av et lovbrudd fastsatt i samsvar med artikkel 5, 6, 8 og 23 i denne konvensjon med sanksjoner som står i forhold til hvor alvorlig vedkommende lovbrudd er.
2.Hver statspart skal bestrebe seg på å sikre at enhver skjønnsmessig rettslig myndighet etter sin nasjonale lovgivning som gjelder forfølgning av personer for lovbrudd som omfattes av denne konvensjon, utøves slik at man får størst mulig virkning av rettshåndhevingstiltak med hensyn til disse lovbruddene, samtidig som det tas tilbørlig hensyn til behovet for å avskrekke gjennomføring av slike lovbrudd.

§§ Det skal etteforskes samt forfølges av alle parter fra Oslo Statsadvokater. De er både rasister og folkefiendtlige på nettet.

§§ Riktige sammensettinger i etterforsking er nødvendig. Forså seg på uavholden kommunikasjon mellom parter elektronisk samt ved bruk av telefon og email. På basis av forståelsen for grov motarbeiding av rettsvesenet. På basis av brudd på følgende lover I grunnloven om å ikke prioritere eller gjennomføre saker I retten samt med prosessering og uavholden nekting av føring av saker for retten hvor brudd på disse Grunnlover faktisk er gjennomført og prosessert:

Grunnloven § 89.

I saker som blir reiste for domstolane, har domstolane rett og plikt til å prøve om lover og andre avgjerder tekne av dei statlege styresmaktene strir mot Grunnlova.

Grunnloven § 92.

Dei statlege styresmaktene skal respektere og tryggje menneskerettane slik dei er fastsette i denne grunnlova og i traktatar om menneskerettar som er bindande for Noreg.

Grunnloven § 93.

Kvart menneske har rett til liv. Ingen kan dømmast til døden.

Ingen må utsetjast for tortur eller anna umenneskeleg eller nedverdigande behandling eller straff.

Ingen skal haldast i slaveri eller tvangsarbeid.

Dei statlege styresmaktene skal verne retten til liv og stri mot tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskeleg eller nedverdigande behandling.

Grunnloven § 94.

Ingen må fengslast eller bli fråteken fridommen på anna vis utan i dei tilfella og på den måten som lovene fastset. Fridomstapet må vere naudsynt og ikkje utgjere eit mishøveleg inngrep.

Den pågripne skal snarast råd framstillast for ein domstol. Andre som er fråtekne fridommen, kan få fridomstapet prøvd for domstolane utan grunnlaus dryging.

Dei som utan rett har arrestert nokon eller halde nokon ulovleg fengsla, står til ansvar for vedkommande.

Grunnloven § 95.

Alle har rett til å få saka si avgjord av ein uavhengig og upartisk domstol innan rimeleg tid. Rettargangen skal vere rettvis og offentleg. Retten kan likevel stengje rettsmøtet dersom omsynet til privatlivet til partane eller tungtvegande allmenne interesser krev det.

Dei statlege styresmaktene skal sikre at domstolane og dommarane er uavhengige og upartiske.

§§ Norges befolkning har rett til å få saka si avjord av ein uavhengig og upartisk domstol innan rimeleg tid. Rimelig tid anses som prekært som nødvendig å gjennomføre så rastkest som mulig samt at den skal være rettvis og offentlig samt vises på TV. Hvorfra parter av de mistenkte og siktede skal være I part å miste rett til eindom og frihetsbevegelse samt også kommunkasjon med omverdenen så samt det er mange parter og antatte gjerningsmenn som er siktet, skal avholdes i en form for lett varetektsfengsling som f.eks fotlenke med identifisering av tilholdssted som følge av Straffelovens paragrafer angitt utnder disse forhold.

§§ Det kan gjennomføres arbeid av politiet med prioritert etterforskning, hvorvidt det da dreier seg om at de fleste saker I Norge skal avventes med etterforsking og Norge settes I en stilling av untakstilstand, hvor forsåvidt plikt til å være hjemme er et tema på de fleste tidspunkt av døgnet. Drap skal etterforskes med høy prioritet. Det kan da også gjennomføres enklere saker I retten hvorvidt dette også dreier seg om lavere straffenivå på enkelte straffesaker som f.eks økonomisk kriminalitet med svært liten prosesstid, men med flere saker I retten, hvorvidt det kan stadfestes kun et håndfast bevis som faktisk kan anvendes som bevisførsel og er faktisk nok for retten.. Slik at omprioriteering blir gjennomført og prosesser av rettstaten Norge kan gjennomføres. Med riktig rettsikkerhetspraksis I forskjellige saker hvor kriminelle vil forbehodlent ha mindre rettsikkerhet I enkelte straffesaker, hvor de da også prosesseres for mindre anvendelse for media og nyheter om sakene som faktisk ikke har formål å verdsettes som saker som bør tas hensyn til enn bare forståelse for tragedier som bør glemmes.

§§ Ved straffesaker som gjelder vold skal det prioriteres et bevis med tanke på avgjørende mål for straff på kortest mulig tid. Det skal også tas hensyn til lengden av prosessen I retten på kortest mulig tid, samt også forskjellige strafferabatter utifra fornærmedes skader. Var den siktede I nærheten av fornærmede er dette et av de beste bevisene. Var siktede også forfulgt av politiet den angivelige tiden kan rettsapparatet bruke svært liten prossess tid på gjennomføring av saken I retten hvorvidt det da er fastsatt et bestemt bevismateriale I en protokolltabell.

§§ I enkelte seksualforbytelser kan det noen ganger avgjrøres faktiske forhold til samtykke fra parten, hvorvidt også samtykken er trukket tilbake og ført som en sak hvor anmeldte er anbrakt I ettertid. I enkelte tilfeller kan faktiske forhold som fellesarrangement og hvor situasjonen er avholdt ved bruk av rusmidler eller andre former for avhengighetsskapende midler, være en gunstig form for undersøkelse hos både den fornærmede og den siktede. I saker hvor den enkelte er forbeholdt intakning uten eget samtykke er et annet tema, og må ha økt rettsikkerhet.

§§§ Dette papiret er underlagt denne grunnloven I full grad:

Grunnloven § 100.

Ytringsfridom skal det vere.

Ingen kan haldast rettsleg ansvarleg for å ha motteke eller komme med opplysningar, idear eller bodskapar om det ikkje let seg forsvare halde opp imot den grunngjevinga ytringsfridommen har i sanningssøking, demokrati og den frie meiningsdanninga til individet. Det rettslege ansvaret skal vere fastsett i lov.

Alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyringa og kva anna emne som helst. Det kan berre setjast slike klårt definerte grenser for denne retten der særleg tungtvegande omsyn gjer det forsvarleg halde opp imot grunngjevingane for ytringsfridommen.

Førehandssensur og andre førebyggjande åtgjerder kan ikkje nyttast om det ikkje trengst for å verne born og unge mot skadeleg påverknad frå levande bilete. Brevsensur kan ikkje setjast i verk anna enn i anstaltar.

Alle har rett til innsyn i dokumenta til staten og kommunane og til å følgje forhandlingane i rettsmøte og folkevalde organ. Det kan i lov setjast grenser for denne retten av omsyn til personvern og av andre tungtvegande grunnar.

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte.

 

§§ I videre forståelse til videre formuleringer hvorvidt Norske borgere fratas arbeidsmuligheter og dette er på så svært dramatisk måte at selve problemene arter seg til å avholde med et så dramatisk problem at det kan bli til fare for folkemord eller total kollaps av samfunnet, med brudd på disse grunnlovene av de fremholdte som er antatt å være mistenkte og forsåvidt forskjellige gjerningsmenn I Norges største forbrytelser går fri I landet grunnet ingen prosess I rettsaker grunnet Statsavokaters gjennomfring av rettsnødvendighet på disse grunnlovene:

Grunnloven 110.

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at kvart arbeidsført menneske kan leve av arbeidet sitt eller næringsverksemda si. Den som ikkje sjølv kan forsyte seg, har rett til stønad frå det offentlege.

Nærare føresegner om medråderetten til dei tilsette på arbeidsplassen blir fastsette i lov.

§§ I dette menes at Norges Landsbruk er innlemmet I uhyrlige systemer av EØS avtalen og må nøye seg med store svinn av råvarer som ikke kan selges, eller er på en eller annen fordelaktig måte avsatt til å være bonde grunnet ubestridende og påpressende lovverk som er iverksatt av innemmelsen av EU I den Norske stat, med svært dårlige konkurransemuligheter og økonomiske tap, samt også nødvendigeten av å selge varer på et svært lite marked hvor prisen for å være I markedet er I formål å destabilisere landet på langsiktig tid, hvor hvert arbeidført menneske blir mer eller mindre presset til å ikkje sjølv kan forsyte seg med mål om å få stønad fra det offentlege.

Grunnloven § 112.

Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag. Naturressursane skal disponerast ut frå ein langsiktig og allsidig synsmåte som tryggjer denne retten òg for kommande slekter.

Borgarane har rett til kunnskap om korleis det står til med naturmiljøet, og om verknadene av planlagde og iverksette inngrep i naturen, slik at dei kan tryggje den retten dei har etter førre leddet.

Dei statlege styresmaktene skal setje i verk tiltak som gjennomfører desse grunnsetningane.

§§ Naturressursene er avsagt utlandet, solg sagte og sikkert på forskjellige måter gjennom lovforslag, lovbestemmelser, lovpåleggelse, samt økomiske overtakelsesmuligheter av andre som har innsyn I verdipapirer som den Norske stat har, samt politikere som har gitt lett mulighet for overtakesle av eindom og verdier I den Norske Natur på forskjellige metoder og av selveste systemet EØS, og andre statshemmelige metoder, hvorvidt de også er gitt til andre stater og makter, til disposisjon til å utnytte Norges ressurser. Dette ble forbehold underskrevet av Gro Harlem Brundtland som faktisk kan være I brudd på følgende Straffelovenparagraf:

Straffeloven § 111. Krenkelse av Norges selvstendighet og fred

Med fengsel inntil 15 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norge eller en del av Norge

a)innlemmes i en annen stat,
b)blir underlagt en fremmed stats herredømme,
c)eller en stat som Norge er alliert eller i kampfellesskap med, blir påført krig eller fiendtligheter,
d)påføres vesentlige begrensninger i sin selvbestemmelsesrett, eller
e)løsrives.

 

§§ Det faktiske krenkelse mot Norge er innlemmelse I en annen stat av Gro Harlem Brundtland samt påføres vesentlige begrensinger I sin selvbestemmelserett og videre progresjon I akkurat dette temat utover flere år, hvorvidt også finanskapitalen og finanssektoren til Norge er innlemmet I en annen stat ved brudd på loven av Siv Jensen, på mange punkter som:

Straffeloven § 114. Grov krenkelse av Norges statsforfatning

Grov krenkelse av Norges statsforfatning straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av om krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på forhold som nevnt i § 112 bokstav a til d.

Straffeloven § 112. Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred

Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av om krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om

a)den har hatt særlig alvorlige virkninger for Norge,
b)den er gjennomført ved en organisert væpnet aksjon, under utnyttelse av frykt for inngrep av en fremmed stat, eller ved trussel om dette,
c)gjerningspersonen er et medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse,
d)handlingen har medført tap eller fare for tap av menneskeliv.

 

§§ Dette kan ha svært alvorlig krenkelse av Norge hvor statsforvaltningen er overført en annen stat hvor det ikke kan avholdes innsyn eller kontroll på mange punker, som f.eks kjøp og salg av edle metaller til produkson av våpen og krigsmaskineri. Som følges også av straffeloven §102

§§ Bemerk dere punkt d) dette omhandler nedbygging av sykehus sektoren og omprioritering som reduserer Norges befolkning og dens levetid betraktelig på en brutal metode.

 

§§ Jeg vil bemerke denne bestemmelsen til akkurat denne formen for dette brev og formidling:

Straffeloven § 115. Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet

Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.

§§ Det hindres ikke I dems måte å bli påvirket eller hindret I dems virksomhet på en måte som kan være tilnærmet metoder for aktsom og destabiliserende metode. Dette er såfremt statifisert som et vendepunkt for folkets menneskerett I Norge, samt også en mening å forbedre statens virksomhet til en fordelaktig metode for Statens beste. Det er I formål å gjøre endringer og utskiftninger som har I formål å stabilisere Norges rett til selvstendig styre. Det egentlig gjennom også I formål å informere Kongen av Norge til å ta riktige standpunkt og bruke veto retten sin mer anstendig og på riktig måte som anvises senere I et annet punkt I dette brev.

 

Straffeloven § 102. Forbrytelse mot menneskeheten

For forbrytelse mot menneskeheten straffes den som, som ledd i et utbredt eller systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning,

a)dreper en person,
b)utrydder en befolkning helt eller delvis, herunder utsetter den eller deler av den for levekår som tar sikte på å utrydde befolkningen helt eller delvis,
c)gjør en person til slave,
d)deporterer eller tvangsflytter en befolkning i strid med folkeretten,
e)fengsler eller på annen alvorlig måte berøver en person friheten i strid med grunnleggende folkerettslige regler,
f)torturerer en person i vedkommendes varetekt eller kontroll ved å forårsake alvorlig psykisk eller fysisk smerte,
g)utsetter en person for voldtekt, seksuelt slaveri eller tvungen prostitusjon, tvungent svangerskap, tvangssterilisering eller annen tilsvarende grov seksuell vold,
h)utsetter en identifiserbar gruppe for forfølgelse ved å berøve ett eller flere medlemmer av gruppen grunnleggende menneskerettigheter på politisk, rasemessig, nasjonalt, etnisk, kulturelt, religiøst, kjønnsbasert eller annet folkerettsstridig grunnlag,
i)på vegne av, eller med samtykke, støtte eller tillatelse av en stat eller en politisk organisasjon bidrar til at en person forsvinner ufrivillig, med det forsett å unndra vedkommende fra lovens beskyttelse for et lengre tidsrom,
j)innenfor rammen av et institusjonalisert regime basert på én rasemessig gruppes systematiske undertrykking og dominans over en eller flere andre rasemessige grupper begår en apartheidforbrytelse ved å foreta umenneskelige handlinger av samme eller liknende art som de som er omfattet av paragrafen her i den hensikt å opprettholde regimet, eller
k)begår en annen umenneskelig handling av liknende art som forårsaker store lidelser eller alvorlig skade på kropp eller helse.

Straffen for forbrytelse mot menneskeheten er fengsel inntil 30 år.

 

§§ I denne paragraf kan faktisk Kjell Magne Bondevik stå som den faktiske personen med forbrytelse av krigshandlinger I utlandet. Samt også samtlige tilsette I regjeringen som har vedtatt og prøvd å fremskynde lovbestemmelser og metoder for gjennomføring av krigshandlinger I utlandet med dems formål å gjennomføre uhyrlige skader på sivilbefolkinger eller dems liv og helse. Som faktiske formål har I forståelse på brutal krigføring I Libya og dens gjennomføring av stor skala fra Norsk våpenlager samt dens tilsette og unødvendige gjennomføring I krigen ved USA’s Hillary Clinton som forsvarsminister og varmt forhold til hennes status selv også I valgets kval før valgdagene med prioritert støtte og penge gaver fra Norge til hennes budsjett for presidentvalgets kampanje.

§§ Samt også lovstemming for et forbud mot atomvåpen er iverksatt med majoritet for å ikke innføye seg I slik lovbestemmelse. Samtlige kan være ansvarlige for prosessen I verden mot atomvåpen bruk, og kan føre til alvorlig brudd på menneskerettigheter fra de ansvarlige statstråder og representanter for å bringe stortinget og befolkningen bak lyset med brudd på denne grunnlovsbestemmelsen:

§ 82.

Regjeringa skal gje Stortinget alle dei opplysningane som trengst for behandlinga av dei sakene ho legg fram. Ingen medlemmer av statsrådet må leggje fram urette eller villeiande opplysningar for Stortinget eller eit stortingsorgan.

 

 

§§ I denne lovgivningne settes også Statoils interne kjøp og salgsmetoder I utlandet med brudd på deportering eller tvangsflytting av befolkning I Afrika. Samt også destabilisering og handel med våpen og salg til terroristorganisasjoner I land nevnt som spesielt Sudan. Hvorvidt dette også er inlemmet I prosessfullmektige metoder av de informative representatner av Stortinget som kan være en liten minoritet av akkurat halvparten av landets representatner I Stortinget. Hvor vedtekter og andre behandlinger av lovbestemmelser og prossegjennomføringer kan være gjennomført på en metode hvor resten av de andre representantene er bedøvet er forført til å være hjemmeværende på faktiske tidspunkt, slik at lovnader og vedtekter kan være gjennomført I styretider som f.eks var tidligere I Norge eller I situasjoner hvor andre stater har hatt overtaket av flertallet av Stortingets representanter via pengegaver eller andre overtalelses metoder på de faktiske tidspunkt ved prosessering I retten. Dette er det faktiske å forså at kun 83 representanter er nødvendig for at et lovforslag skal gjennomføres eller prosesseres. Kalles dette demokrati? Når du faktisk har en mobil som kan brukes til å erstatte alle representantene I enkelte saker, eller via altinn.no

 

§§ Denne Grunnloven kan faktisk gjelde dette brev herunder verning av fedrelandet på brudd av Grunnlovens paragrafer av innlemmelse av Norge I EØS av Gro Harlem Brundtland etter at Norge gjennomførte en avstemning på å komme inn I EU.

Grunnlvoen § 119.

Alle statsborgarane har i regelen den same skyldnaden til å verne fedrelandet ei viss tid, utan omsyn til fødsel eller formue.

Korleis denne grunnsetninga skal gjennomførast, og kva unnatak ho skal ha, blir fastsett i lov.

Grunnloven § 49.

Folket utøver den lovgjevande makta gjennom Stortinget. Stortingsrepresentantane blir valde gjennom frie og hemmelege val.

Innbyggjarane har rett til å styre lokale tilhøve gjennom lokale folkevalde organ. Nærare føresegner om det lokale folkevalde nivået blir fastsette i lov.

§§ Her kan det tas hemmelige valg, det kan faktisk være slik at Norge ikke har noen form for styresett enn at representanter ikke kan avkrysses på ditt valgskjema til høsten.

Grunnloven §22.

Statsministeren, dei andre medlemmene av statsrådet og statssekretærane kan, utan dom, få avskil av kongen etter at han har høyrt kva statsrådet meiner om det. Det same gjeld for dei embetsmennene som er tilsette ved statsrådskontora eller i utanrikstenesta, sivile overøvrigheitspersonar, sjefar for regiment og andre militære korps, kommandantar på festningar og høgstbefalande på krigsskip. Om embetsmenn som såleis er avsette, skal få pensjon, blir avgjort av det neste stortinget. I mellomtida får dei to tredjedelar av løna dei hadde før.

Andre embetsmenn kan berre suspenderast av kongen og skal då straks stemnast for domstolane. Dei kan ikkje avsetjast utan etter dom eller overflyttast mot sin vilje.

Alle embetsmenn kan gjevast avskil utan dom når dei har nådd ei aldersgrense fastsett i lov. Det kan fastsetjast i lov at visse embetsmenn, men ikkje dommarar, kan utnemnast på åremål.

§§ Denne loven hentyder til at embetsmenn kan ikke avsetjast uten dom, men kan suspeenderes av kongen I gjennomføringen av prosessen for Norge rike, dersom han tar hensyn til bevis forspillelse samt overføring av Norges rikdom og midler I dette brevets forttåelse til EU sakte men sikkert.

§§ Denne loven samenfatter også hentydnigen til bestemmelsen Straffeloven § 115. Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet hvorvidt skyldige eller uskyldige frarøves arbeid da de hindres eller frarøves sin virksomhet. Det er en uavhengig eller intern etterforskning som I hovedsak skal oppføres utifra dette med mål å stabilisere statforvaltningen.

Grunnloven § 17.

Kongen kan gje og oppheve provisoriske lover om handel, toll, næringsvegar og offentleg forvaltning og regulering. Dei må ikkje stri mot konstitusjonen eller dei lovene Stortinget har gjeve. Dei gjeld til neste storting.

§§ Ved denne grunnlovsbestemmelsen kan Kongen oppheve EØS avtalen, da dette gjelder kanskje kun til høsten 2017. “Dette er den mest viktigste forståelsen I dette brevet da det da kanskje kan avverge mange statlige problemer med bare Kongens bruk av vetorett.”

Grunnloven §66.

På reisa til og frå Stortinget og medan dei er der, er representantane fritekne frå pågriping, om dei ikkje blir gripne i offentlege brotsverk. For meiningar ytra i forsamlingane til Stortinget kan dei ikkje dragast til ansvar utanfor desse forsamlingane. Alle har plikt til å rette seg etter den ordenen som er vedteken av Stortinget.

§§ Denne ordenen er svært viktig å forstå. Da represantere for Norge kan ikke pågripes uten at de har uforstandelig oppførsel når en prosess I dette brev gjennomføres på en utvedig måte ved offentlige brotsverk eller uforbeholden tilståelse via media for landssvik.

 

 

Grunnloven § 86.

Riksretten dømmer i fyrste og siste instans i dei sakene som Stortinget reiser mot medlemmer av statsrådet, Høgsterett eller Stortinget for eit strafflagt eller anna rettsstridig tilhøve når dei har brote sine konstitusjonelle plikter.

Dei nærare reglane om påtale som Stortinget reiser etter denne paragrafen, blir fastsette i lov. Det kan likevel ikkje setjast kortare foreldingsfrist enn 15 år for høvet til å gjere ansvar gjeldande ved tiltale for Riksretten.

Dommarar i Riksretten er 6 medlemmer valde av Stortinget og dei 5 etter embetsalder eldste fast utnemnde medlemmene av Høgsterett, mellom dei leiaren av Høgsterett. Stortinget vel medlemmene og varamedlemmer for 6 år. Ein medlem av statsrådet eller Stortinget kan ikkje veljast til medlem av Riksretten. I Riksretten har leiaren av Høgsterett forsetet.

Dei som har teke sete i Riksretten som valde av Stortinget, blir sitjande sjølv om tida dei er valde for, går ut før Riksretten har avslutta saka. Like eins blir høgsterettsdommarar sitjande i Riksretten sjølv om dei går av som medlemmer av Høgsterett

 

§§ Riksretten skal egentlig føre denne sakens brev, samt også en uavhengig rettsinstans kan ta seg av begynnende deler av denne saken hvorvidt dette da også foranlegges for mulig prosess I riksretten skal for de ansvarlige statsråder som har ført regjering bak lyset I mange saker. Som f.eks reversert forståelse på økonomistyring og metoder ved fremføring at Norge er ubegrunnet ført bak lyset med forståelser som er til gagn for de rike samt et skattesystem skal helst skattelegge de fattige og åpner for større skattelettelser for de rike. Dette er statsrådenes gjennomførte juksemetode med reversert oppfatning av lønnsom progresjon for landets borgere samt de fattige I landet med skattesystemet og dens instanser for lønnsomhet og utvikling av små bedrifter og integritet av konkurranse og utvikling. Dette er egne store rapporter på økonomistyring og skattesystem for Norge I uttalige versjoner og lignende styringsmodeller I flere år.

 

Grunnloven § 20.

Kongen har i statsrådet rett til å gje forbrytarar nåde etter at dom er fallen. Forbrytaren kan velje å ta imot kongens nåde eller ta den idømde straffa.

I saker som Stortinget reiser for Riksretten, kan det ikkje gjevast annan nåde enn fritak frå idømd dødsstraff, om ikkje Stortinget har gjeve samtykke til noko anna.

§§ Det er Norges forpliktelse å ikke bruke dødsstraff. Men I sakens omfang er det selvsagt muligheter for spekulasjoner samt ønske om bruk av dødsstraff på mange av dette brevets innlemmede forståelser som har I formål å strarte en etterforsking dannet rundt landssvik.

§ 119. Landssvik

Med fengsel inntil 10 år straffes den som i krig, under okkupasjon eller en internasjonal væpnet konflikt på norsk territorium, eller ved overhengende fare for dette, yter fienden eller okkupasjonsmakten bistand mot Norge eller skader den norske forsvarsevnen.

På samme måte straffes den som skader forsvarsevnen til en stat som Norge er alliert eller i kampfellesskap med.

§§ De norske forsvarsevene er skadet på mange måter, det vil være en mulighet for okkupasjon dersom punktene I dette brev ikke følges enkelt og riktig, med tanke på informasjon om landets tilstand. Som fordelaktig kan utveksles utifra rettsoppføring av brevets innhold. Mens det faktiske tilsier fakta om akkurat at den norske forsvarseven er skadet på mange måter og er devaluert på en betydelig og unødvendig måte med omprioritering fra statsråder av en annen stat som f.eks EU som har ubegrunnet brukt metoder I Norge som er statsfientlige på mange måter med denne lovnaden:

 

§ 121. Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som til fordel for en fremmed stat, terrororganisasjon eller uten aktverdig grunn samler inn eller setter seg i besittelse av en hemmelig opplysning som, om den blir kjent for en slik stat, terrororganisasjon eller for øvrig avsløres, kan skade grunnleggende nasjonale interesser som gjelder

a)forsvars-, sikkerhets- og beredskapsmessige forhold,
b)de øverste statsorganenes virksomhet, sikkerhet eller handlefrihet,
c)forholdet til andre stater,
d)sikkerhetsopplegg for fremmede staters representasjon og ved større nasjonale og internasjonale arrangementer,
e)samfunnets infrastruktur, så som mat-, vann- og energiforsyning, samferdsel og telekommunikasjon, helseberedskap eller bank- og pengevesen, eller
f)norske naturressurser.

§§ Det er brudd på følgende punker av EU’s innblanding I Norge: a,b, e og f I sammarbeid også med Statsnett, NSB, Telenor og Statoil ved å privatisere formålene med økt pris og utsalg av ressurser ment for utfasing av Norske naturressurser. Siden Grunnloven ble skrevet mange år tilbake og elktronikk var ikke tilføyd I denne forståelse er det aktuelt å forstå at norkse naturressurser også er en forståelse for teknologi og utvikling.

§§ Mange representanter av Norge har uforbeholdent vært sedert og I en sitausjon av å være psykisk syke på mange måter, samt også fordelaktighet å ønske om egeninntekt på egne verdier med økonomiske styringer fra andre styresmakter samt også noen av Norges mest innflytelsesrike berikede mennesker på Norsk Samfunn og Økonomi og verdier av Norsk forvaltning og innhold som faktisk er forbeholdt den Norske befolkning med det faktum at de faktiske rike ikke har økonomisk rettighet til større rikdom enn en vanlig arbeider. Styremetoder for opptak av lån samt økonomisk bistand og skattelettelse for mennesker med høy rikdom har ført til problematikk som faktisk ikke nevnes så mye I media, hvorfra de har enerett til å utfase Norsk rikdom til utlandet uten lovpålegg som faktisk har blitt uforbeholdent hemmelighodt av Statsråder for å ikke å gjennomføre prosess og nødvendigheter med denne typen metoder med lovbestemmelser.

§§ Dette brev skal I all henskikt ikke føre en slik forbrytlese mot denne Straffeloven:

§ 129. Straff for deltakelse mv. i voldelig sammenslutning med politiske mål

Med fengsel inntil 6 år straffes den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en sammenslutning som har til formål ved grovt skadeverk, sabotasje, vold eller tvang eller trusler om dette å begå en handling som nevnt i §§ 111-120 eller på annen måte forstyrre samfunnsordenen eller oppnå innflytelse i offentlige anliggender, når sammenslutningen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.

§§ Men der er også slik at mange bør etterforskes etter denne lovnadsbrudd, men mulighetene for egen stevning I retten er en saga blott og en umulighet. Da er det uforbeholdent slik at Oslo Statsadvokater er første prioritet for å gjennomgå en etterforskning og en uavholdt rettsak via en uavhengig domstol eller intern. Med brudd på mange forskjellige lovnader samt også prioritering til idiotiske straffesaker som bare er I formål å lage papirmøller samt også prosessering av disse sakene på lengst og mest sinnsyk lang metode for å drenere mest mulig av Norges saker I retten, Samt også lovnader og bestemmelser overfor retten og rettsprosessering og styring med metoder som faktisk ikke er tilrettelagt en riktig metode for rettsprosessering enn bare å bruke mest mulig tid på gjennomfrøring for å unngå riktig rettspraksis og opprettholdelse av orden I Norge. Samt også å straffeforfølge mange uskyldige med forskjellige straffelovsparagrafer som har I formål å dømme folk I en uanstendig metode. Da også spesielt I forfølgelse av befolkningen I mange Narkotika saker med en unødvendig prioritering.

§§ Straffesaker I retten bør også prioriteres med tilståelses utregning dersom den anklagde anser seg selv som skyldig I sak hvorvidt han også kan få strafferabatt og rettsprosess kan gjennomføres mer hurtigt og på en annen metode med bruk av straffeloven § 78.Formildende omstendigheter “Dette er også lovpålagt I straffeloven med følges ikke til etterretining”. I Straffeloven saker bør kriminelle ikke ha større rettssikkerhet om det faktiske forhold legger til rette for at saken har omfang av nødvendighet til rettsikkerhet. Dette må forhåndsvurderes utifra sakens karakter og omfang, og utifra målt rettspraksis på statistikk I dømt skyldig eller uskyldig, og utifra karakter og saker som kommer til retten. Hvorvidt saker som har dømt skyldig ufifra karakter som ligner andre saker bør ikke har prioritert rettsikkerhet enn bare bevisføringsprosses.

§§ Det må prioriteres bruk av psykiatrisk behandling til seksualforbrytelser av alle karakter. Det må også tilrettelegges behandlingsforløp og undervisningmodeller som kan være modell for dems behandling med svært nødvendig innhold av taushestplikt, utover en lengere periode enn for personer med annen psykiatrisk sykdom. Det bør være en sidestillt psykiatrisk strafffemodell for seksualforbrytelser, samt også behandlingsentre om nødvendig for enketle. Det vil være en slik karakter av falske anmeldeser I enkelte rettsaker som ikke gjelder barn, så rettspraksis I slike saker er av en svært nødvendig karakter.

Grunnloven§ 33.

Noregs Bank er sentralbanken i landet.

§§ Denne grunnlovsbestemmelsen kunne vært innrammet av statsråder som kunne ansett situasjonen som nøvdendig å innføre lovpålagte oppføringer for lovbestemte gjennomføringer av å ikke tillate overføringer av Norske Kroner til fastsatte internett sider utifra en løsning som krever en attest av SSL av siden hvorvidt det betales med visa eller andre kort. Dersom f.eks et Casino på nettet gir fra seg identifikasjon av aktuelle sidens SSL infromasjon. Såkalt informasjon om aktuelle sted hvor det aktuelle kjøpet gjennomføres av informasjon ved nedlastning av bevisført https:// side informasjon om den aktuelle siden det er foretatt kjøp på. Da kan det være en løsning for å begrense eller redusere spille avhengighet til selskaper I EU og innføyingen av bestemmerlser via EØS for nettgambling av den Norske befolkning.

§§ Det kan også lovpålegges å redusere eller avgrense eller helt utelukke eller sperre helt via SSL side infromasjonskapsel løsning som er unik av hver handel eller overførsel at dette da kan være mulighet for å avgrense eller sperre helt muligheten for forbrukslån for alder, mennesker og eller privat personer med formål å ikke destabilisere eller fase ut befolkningens økonomi som bare fører med seg så store problemer at samfunnet blir til tikkende bomber eller avholdsmennesker av Narkotika og Alkohol grunnet befolkningens missnøye.

§§ Det må opprettes en annen modell med narkotikalovgivning I formål å straffeforfølge narkotikaforbrytelser på annen måte samt også på en mer human etisk metode som ikke har I formål å økonomisk være ufordrende for brukere, men være økonomisk utfordrende for selgere samt smugglere på en helt annen metode, samt å gjennomføre husransakelse eller kroppvisitasjon på offentlige samt belastede private områder med stor mistanke om rusavhengighet eller forbruk innførsel og salg. I disse tilfeller bør det være en belastning for de med større partier av preparater med økonomisk indragning av enkelte eindeler som ikke gjelder fast eindom. Samt også uforbeholden inndragning og destruering av samtlige preparater. Dette kan forsåvidt være en løsning med en annen form for politi som I formål ikke er avsatt som politibetjenter med lov om bevepning eller bruk av metoder som kan være til belastning for de skyldige eller antatte I sammenhengen. Det bør da være mulig å bruke trente hunder som kan markere personer tilstedeværende på enkelte nødvendige steder. Med den mulighet for faktisk å kunne gjennomføre beslag uten særlig vanskelig gjennomføring, hvor parter og brukere kan være med på avlegge gjennomføring av kontroll og beslag uten straffeforfølgelse. Dersom situasjonen er av slik karakter å anse at personer ikke vil gjennomføre frivillig avlevering eller kontroll når mistanke, eller kontroll av spytt er gjennomført med dagens metoder for avtesting av spytt opp mot narkotika, samt pupill undersøkelse. Kan da politiet tilkalles, og I eventuelle situasjoner være I en lengre distanse unna dersom frivillighetsordning ikke gjennomføres. Slik at da på denne måten trekkes politet inn I prossesen hvor det da kan gjennomføres straffeforfølgelse av gjerning eller bli tilkalt til stedet via alarm eller annen måte å varsle politiet på. Det bør da stadfestes også hvor store anslag av narkotika som blir da bekreftet som beslaglagt. Det bør da være taushetsbelagt opp mot politiets virksomhet fra narkotikabehandlernes virksomhet og ingen innsyn fra politiet, samt slik at indragning av personlige eindeler utenom fast eindom vil bli gjennomført på stedet av militæret eller politiet uten straffeforfølgelse for generelt å minimalisere tilgang til data og mobil fra selgeren. Samt det bør da også gjennomføres større undersøkelse ved gjenntagelse. Personer vil da også måtte avgi navn og bosted for narktikabehandlerne, hvorvidt de føyer opp narkotika I listen, hva slags preparat samt ruspåvirkningens grad og utfall. Det vil da være nødvendig å føre en from for tvang til behandling via kommunen ved domspåleggelse på en riktig måte utifra ruspåvirkning og gjenntatte forsøk på salg eller bruk. Ved gjenntatte forsøk på salg av større kvanta bør det opprettes muligheter for frihetsberøvelse I form av en lett og diskre institusjonsinnleggelse et sted med liten mulighet for rømmning eller formål for kontakt med omverdenen I opp til 6 måneder uten tilgang til kommunikasjon med omverdenen via internett eller mobil eller brev, hvor også noen former for informasjon som facebook eller annen kommunikasjon begrenses eller destrueres fra selgerens eindeler på internett. Dette kan også gjennomføres gjennom frivillighetsording I senere tilløp. Det skal tilrettelegges en mulighet for å hente ned informasjon fra internett men ingen opplastning av informasjon på slikt nett på en institusjon. Da på en måte som gjør det mulig å buffre sider fra internett, uten løsninger på kommunikasjon med omverdenen. Personer kan da finne interesse I musikk eller annen aktivitet som kan være til behandling for rusproblemet for salg og da tilføyd bruk av narkotika. Det kan I slike tilfeller være en situasjon hvor tystere ikke vil bli sett på som tystere I større omfang enn ved dagens straffeprosseser og lover. Det vil være nødvendighet med politi kontakt om personer er av utenlandsk indentitet og ikke er borgere av Norge ved antatt gjerningsted bør pågripes.

§§ Det må være en annen kultur på alkhollovgivningen da dette anføres en lovgivning som ikke er I seanse for barn på offentlige plasser og før et visst klokkeslett. Samt det må devalueres lovgivning for lett alkohol I form av av bare alkoholdrikken I form av øl I opp til 12.75 prosent opp mot reklame I media eller digitale plakater som kan vises etter et visst klokkeslett på døgnet og økte sponsormuligheter for forskjellige uttøvelser av kuntst og musikk. Det er nødvendig for kurturell utvikling på dette området med tanke på arrangement I form av konserter og større musikk arrangement eller nære løsninger for inntak og salg. Samt det bør være kulturell tilbøylighet for lavt inntak med holdninger samt forbud mot overskjenking eller berusning som er til formål å skape problemer for samfunnets borgere eller arrangement eller tilholdsted I nære kommuner. Det bør da være slik at vinmonopolet ikke bør utvides, samt reduseres veldig regionalt med begrensninger og avgifter som samt er utenfor prisen til øl og veldig nære lingende brygg som kan produseres lokalt og på en mindre restriktiv måte, og med renhetsforskrifter for salg. Av dette vil mange kanskje kunne få en forståelse I at live I nærområdene kanskje kan virke som en illusjon utifra tegneserien Pondus.

§§ Prostitusjonslovgivning samt dens base og forståelse må behandles på en særdeles annerledes måte samt med muligheter for å begrense og redusere dette på en måte slik at prostitusjon avlegges som den første værende arbeidsformen I verden, samt den første som avsluttes I sitt helhet som en løsning for samfunnet hvor dette gjøres I befolkningen for en opprettholdelse I et stabilt og ikke krimminelt samfunn med f.eks menneskesmugling. Av dette bør det skapes holdningskapende og religion bør være den eneste helbredelsesformen for slik aktivitet, med tanke på å vise kjærlighet til et annet menneske på en avklart helt annen måte.

§§ Det bør være økende kulturell løsning for en løsning for at befolkningen ikke øker I antallet av seksuelle handlinger på tvers av samfunnsborgere, I det formål å redusere seksualaktivitet I den form å kun gjøre folk bevisste på samliv på enkeltbasis som kan være en opprettholdelse for langt liv I møte sammen, hvor partene har et langt tilbøyelig forhold som vil være vedværende med aktuell forståelse I kanskje også Atle Antonsen sin serie Sint. Da dette faktisk kan være en form for utarbeidelse via økning I folkets muligheter til frihet til å være mer frie I samfunnet med å skape holdningskapende filmer med kulturelle forståelser via sponsorer ved tilføying av ovenstående forståelse I akohol forekomsten og kulturelle bruken. Som også har I helhet en mening og forsåtelse I basis av religion og etikk som kan gjøre samfunnet til et mindre seksualbasert samfunn hvor også ekteskap bør være en hellig forståelse I inngåelse av partnerskap, hvor også medias formål er å redusere bevissthet på frihet til seksuell kunnskap og muligheter hvor det faktisk er basert på en form for ekteskap som kan være vedværende uten faktiske ønsker om skillsmisse. Av dette vil også andre seksulproblematikker og forbrytelser være av en art som kan være I begrensende omfang for samfunnet enn et økende problem tvers over landegrenser.

§§ Allerede I Narkotikaforskriften:

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å

a)fastsette hva som er narkotika
b)forebygge spredning og misbruk av narkotika, herunder sikre forsvarlige kontrolltiltak
c)sikre tilgang til nødvendige legemidler til medisinsk og vitenskapelig bruk.

§§ Anførsel vitenskapelig bruk. Dette er fastholdt at vitenskapelig bruk bør gjelde bruken av Cannabis Salvia og Sativa som medisinsk formål med formål for minst mulig innhold av THC hvor det også er en situasjon hvor THC også er nødvendig I enkelte medisinske øyemed med tanke på sammarbeidende effekt. Dette bør gjelde med lovinntredelse I prioritert behandling I høyesterett iført sak av Grunnloven om lov til å gjennomføre en sivil sak I formål for hjelp og nødvendig prossesering for utvidede muligheter for utvidet vitenskapelig bruk blant befolkningnen. Allerede nå stadfester egentlig denne Narkotikaforskriften tilgang til kreftsyke med mulighet for vitenskapelig bruk av Cannabis I tillegg til nødvendig kreftbehandlende legemidler som kan økes I omfang av å redusere smerter av bruken samt øke helbredelses raten til næreme 100%. Og I alle landets deler hvor dette egentlig er slik at nødvendigheten på dette området er av faktiske årsaker å gjelde uten overtredelse av Narkotikalovgivningnen.

§§ Den eneste motgifta til bruken av enkelte preparater spesielt angitt GHB skal I dette angivelige være av slik hensikt å faktisk kunne bruke vitenskapelig bruksøyemed med bruken av intravenøs Amfetamin. Dette er eneste motgifta til nakrotikumet GHB.

§§ Ved Cannabis som vitenskapelig bruk bør dette også anses som en mulighet for personer med sykdommer som anses å være av karakter å ha immunologiske eller auto-immune sykdommer og tilfeller intill det faktisk vil være oppfunnet et middel som I såfall av forståelse av konsistensen og Cannabisens effekt være til fordel for å utvikle et preparat som kan helbrede personer med psykiske sykdommer som ikke er kroniske etter dagens oppfattning å ha vienskapelige dokumenter som skildrer interleukiner som en basis av konsistens I hjerenen av eget immunforsvar som aktiveres av bakterier, parasitter, virus eller sopp via kroppen eller hjernen I hjernen. Det bør da være tilgjengelighet og det er da I utrag av lovgivningen ingen straffeforølgelse for slik vitenskapelig bruk med Cannabis blant de psykiatriske pasitentgruppene som ønsker dette som vitenskapelig bruk. Blant disse er det faktisk å forstå en sammensetting av sykdommer som heter Shizofrenia, Parkinsons, Bipolar og Asperger Syndrom samt andre psykiatriske sykdommer som oftest relateres til auto-immun sykdom. Med forbehold om forståelse om helbredelse for hjernens deaktivering av immunforsvaret med nødvendighet å redusere vitenskapelig bruk etter gjennomført helbredelse og økende dokumentering fra pasientene med aktuelle forsøk på aktuelle typer Cannabis til dette er funnet til det aktuelle tidspunktet som en helbredelse. Det vil nødvendigvis ikke være nødvendig med å øke utføring av forsøket på basis av å være påvirket av den psykotropiske egenskapen av Cannabis da dette faktisk kan være til ubehag ved forlenget vitenskapelig bruk og ikke nødvendig som en tilføyining til helbredelse. Disse sykdommene vil ha en vesentlig bedre helbredning av forskingbasert innhold av anti-parasitt, anti-bakteriell og anti-fugual effekt og innhold I enkelte Cannabis baserte produkter av riktige sammensettninger av forskjellige Cannabidioder som kan skisseres som THC eller CBD med mer enn 100 andre typer av ikke psykotropsike egenskaper som bare THC har.

§§ Psykiatri, psykiatri, det trengs riktig prioritering I byggninger som kan være tilrettelagt sikkerhetsmessige årsaker for lett øyekontakt, med nøye utførte rom og tilværelser som ikke er basert på celle eller oppbevaringsvirksomhet, med tanke på oversikkerhetsløsninger med og ved lite bemmaning og samtidig utrivielige tilværesler, dårlig somatisk mat som for noen å tro er ment I formål å gjøre pasientene klare til det de ftykter mest, en hjerneoperasjon eller et implantat som har I formål å kontrollere dem utifra situasjonstilværelsen de er inne I ethvert psykiatrisk sykehus de er, Grunnet de utrivelige vegger som er malt opp for å avskrekke adferd med metoder å medisinere bort mye av atferden istedenfor å kunstnerisk bearbeide problemene på andre med samtale og atferdterapiske metoder. Det trengs pene tilværelser som minner om hoteller og dems behagelige steder og utførelser samt opplevelse av å være på en plass med aksept og tilnærming til samfunnet med nøye utarbeidelser av adferdsanalytisk daglig prosjekt virksomhet med idviduelbehandlingsmetode istedenfor individuel plan som Isåfall er nødvendig bare før og ved utskrivelse. Forståelse I personetiske holdninger overfor pasientene. Samt nødvendige tiltak for å begrense tvang og enkelte pleieres holdninger som fører til gjennomføring av tvang og grusomme tvangsmetoder grunnet uforståeligheter eller rett og slett dårlig tilnærming til faget med riktige emosjonelle følelser med behagelig å opplevelses full behandling med verdiful tid sammen og for pasientene for dems beste og dems plan for videre prosjektering for å møte utfordringer I samfunnet uten stigmatiseringer.

§§ I et demokrati eller et land I såfall Norge bør et parlamentarisk parti ha en sammensetting av antallet medlemmer det er med opp til nok reprepresentanter av som kan møte I storting fulltallig med faste møtetider og avsatte nødvenige paripartiske løsninger med grunnleggende avgitte normer og partiprogram ha mulighet og nødvendig tilskudd av budsjett til å få sitt partiprogram plassert I alle stemmelokaler samt nok stemmeseddler til partiet I samme forhold som andre partier, med akkurat samme budsjett til administrering av proklamering for befolkningen. Det bør da ikke være innsamlinger som overskrider annet parti med høyst 10%. Hvor partipolitisk medlemskap er avsatt til fast beløp for alle og beregnes ikke utifra dette. Av dette er det også nødvendighet for politikere I denne fløy å ha gjennomført vidergående allmenn skole med fordypning I Samfunnsfag, Historie, Norsk eller Norsk sidemål, et eller flere fremmedspråk samt Sosial og Politisk fag, Religion og Etikk, samt en lavere en grunnleggende forståelse I rettslære og Norske lover. Med også karakter på ordenskarakter med muligheter for å få denne reparert ved folkehøgskole eller militær eller sivil militær tjeneste. Eller annen skolegang som gjelder over et halvt år som f.eks privatist, hvor det kan dokumenteres med avgitte prøveoppgaver til rett tid med minst 5 fag på fagskole og ikke nettbasert skole. Da er man faktisk avholdt til å være en skikket politiker. Det er nødvendighet at en politiker kan gjennomføre og bearbeide dokumenter og kunne skrive og jobbe med nødvendige prosjekteringer og utbedringer samt å overholde sammarbeid med andre, med helst veldig stor papir eller databasert skrifmengde.

§§ En konge eller en President I etthvert land bør bruke sin rett til å bestemme utskiftning av enhver politiker som ikke forholder seg til statlige bestemmelser eller rettsregler fastsatt I spesielt Grunnloven som også møteplikt og anstendig arbeid for gjennomføring av politiske prosjekter eller oppmøte til disse. Det kan ikke gjelde politiske grunner til avskjedlighet om dette ikke er stadfestet at politikeren har gjort gjennomføringer som ikke holder standarder til menneskerett eller annen form for regelrett til økonomiske eller etiske hensynsfulle rettninglinjer som overskrider uhensynsfulle forbedringer på nærliggende aktsom måte. Enhver politiker skal være hengitt til arbeidet for landet med formål for befolkningens felles beste og ikke egne eller andre partiske parters rettigheter eller utvikling for enkeltmennesker med hensyn til å ikke ha formål for befolkningens felles beste, og bør helst ha meldeplikt for rettsvesen for lovbrudd inføyd I dette av ukjente eller kjente parter med hensikt til akkurat løsinger som ikke er I det beste for felles befolking.. Det bør avlegges ed I slik forståelse ved innsettelse av politikere.

– Til dere der ute, stem gjerne men Ikke med nødvendighet på partiet Rødt. For kommuismen kunne vært det beste styret, om det ikke ble misbrukt I oppstyret. Ta gjerne et positivt blikk på Kina med de utroligste prosjekter og innvilgninger til prosjektering av grønn og fornybar energi, for en sustainable fremtid uten krig, menneskerettighetsutviklinger for mennesker uten unhensynsfull nød til å bryte selv også den Norske Grunnlov I å drenere eller avgrense statsembeter lovriktig arbeid.

– Samt ha en postiiv forsåtelse at Russland er et land med håp og mening I seg selv også for dems befolkning med utvikling og forbedring, samt at Russland da tidens Sovjetunion reddet verden fra utryddelse I Krigens forløp og reddet Norge fra Tyskerne samt ville gjøre det positivt I utvikling og forbedring av landene rundt, med å redde Europa fra 3. Verdenskrig samt også å løsrive Polen fra et system som Polakkene hatet men var til det beste for befolkningens sammensetting fram til Solidaritetspartiets Lech Walensa som undertegnet at politikere uten særdeles riktig formål og kunnskap skulle regjere I regjering med garanti på 50% av stemmene ved valget for løsrivelse og fikk ufortjent egentlig på mange måter som med Presidenten I USA Obama en uforjent fredspris. Det var harmoni I Polen fra krigens tider til nærmere tider hvor Russland var nødt til å uvide og øke inntektene av brutal krigføring av USA som igjen forårsaket Russlands nødvendighet til opprustning rundt 1990 grunnet enorm ustabilitet rundt Russland og mange av dems halv allierte. Som også førte til politiske grupperinger for løsrivelse fra Sovjetunionen. Det var harmoni I Polen på den tid, folk hadde egentlig arbeid, et sted å jobbe. Fullstendig liten kriminalitet I befolkningen som var på mange måter så bra at folk ikke engang trengte å låse døra. Det var en kulur I landet hvor det var store kulturelle bidrag innefor film og musikk.

– Tenk positivt, la gjerne Kongen I Norge bli informert om hans vetorett til å løsrive Norge fra den grufulle og ødeleggende og destabilisrende EØS avtalen som ble signert uten folkets formening og ført bak lyset av systematiske advokat og promoteringer av et system som har overtaket av hele Norge på en slik måte at Norge ender opp med skyhøye priser på alt, absolutt alt. Til og med blir det slik at du ikke engang har penger til å kjøpe bensin, eller betale de skyhøye strøm regningne som kommer til neste år! Flere folk blir uføre alt settes til forfall. Det blir nedprioriteringer innen forsvaret, skole, helse, politi. Noe som har foregått I mer enn 20 siden siden Norge stemte nei til EU. OG som svært lite gjøres også av nåtidens Regjering.no

 

§§ Norges rettsprosessering er av en slik art å betraktes som absurd prosess hvor formål er å idømme så mange som mulig en dom isåfall også i formål i høyeste grad å ikke beskytte uskyldige på flere punkter i rettsprossesen. Av sakens art, har ikke en person som er den ankalgde noen form for insigelser til aktors prosessering av prossesen for de fleste bemerkninger prosessering av tidligere sak som er ført i retten, samt også bevisføring av saken aktor frempresangterer. Det kan være helt fordelaktige informasjoner som aktor representerer ovefor retten som i sin helhet ikke kan bemerkes av den anklagde også i tidligere ført sak som den skyldige. Det er av parodisk samt humoristisk i etterkant prossesering av saken av slik karakter å oppfatte at dommeren ber den siktede ikke å si noe eller komme med noen bemerkninger i det hele tatt for selve aktors metoder for å prosessere informasjon for dommerne, spesielt i hensikt å påvirke med-dommerne i den situasjon hvor fakta er at informasjonen som aktor fremlegger er av slik karakter å kunne bevises motsstridig ved bevis eller er av slik karakter å forså foreldet. Eller kunne bemerkes som faktisk at situasjonen i tilfelle ikke har hendt, og spesielt når siktede kan forklare i en slik situasjon hvor faktiske årsaker har hendt på en annen måte, selv også da siktede er av slik å forstå troverdig.

§§ Norges politikere av slik oppfatning å ha tunnelsyn over slik å forklare miljøhensynsfulle tiltak. Vi i Norge er et forbrukersamfunn av slik art å være verdens mest forurensende med tanke på co2 utslipp og ikke ren co2 utifra folketall. Konkret dreier det seg om plastikk og avfallstoffer og andre kjemiske stoffer som da også er i avbasis å ikke være i høy grad gjennbruk, ved en slik måte å forurense på forskjellige måter. Plastikk i seg selv er av innhold for det meste av flere forskjellige kjemikalier. Mange bedrifter samt også de med bruk av kjemiske midler kan i formål blande ut plastikk med kjemiske avfallstoffer som i gjenngjeld ikke kan avfallsdeponeres med faktisk å ha høy gebyr mengde. Probblemene er også forbrukernes store unøysomme måte å anskaffe seg produkter til enhver tid som også gir skaper stor mengde produksjon av co2. Men co2 er av slik å forstå ikke det største problemet for verdenen. Det å forstå at plantevekster stort sett er i høyere grad større, og også trær vokser seg i høyere høyder. Det er av å forstå at miljøhensysnfulle tiltak ikke overbestemmes overfor forbrukernes forbruk Da av mengder plastikk som blir produsert til forpakning og også matrelatert salg. Selv er det også slik at det finnes jevnt utover normalen langt mer dramatiske kjemiske og forskjellige strukturer av avfallstoffer som er av art å være mer ødeleggende i de fleste land rundt hele jorda. Av å bare produsere ren co2 vil i såfall bare blir avregulert av plantevekster samt havets enorme system som er i slik å forstå verdens største reprosessering av co2. Det igjen har ført til høyere antall fisk i havet. Utrydding av fisk skjer ikke av ren co2 samt utrydning av alt annet liv. Det er mange av de faktiske grunner å forstå seg på f.eks hydrogenperoksid som har skapt større destruksjon på kort tid enn ren co2 utslipp og da også på gjennomsnitt et år i havet kontra menneskets tid med co2 utslipp. Forståelse i at radioaktivitet er en økende bekymrig, samt også mange kjemikalie lekasjer rundt om i hele verden har forårsaket plantevekst problemer, samt problemer med rent vann. Det mest positive av årsak til kjemikaler er faktisk å forså seg på bruken av kunstig gjødsel for landbruket. Det har også økt plantevirksomhet samt liv i havet på den måten at selv overfisket ikke har klart å ødelegge dette på annet niva. Folk er ført bak uforståelige bestemmelser, de fleste er av slik formening at økologisk landbruk er egentlig i seg selv ønsket landbruk. De fleste ville si seg helt enig i bruken av plantevernmidler på jordbruket burde vært forbudt, når naturen selv har sine metoder for landrbukets eksistens. Det er da til dels liten grad av bekymring med bruk av kunstig gjødsel, da det da av årsak skaper enormt liv i havet. Når det er da av bekymring av økt økologisk landbruk vil overfiske være et faktum innen noen år. Det er ikke slik at også landbruket i stort hensyn har økologisk drift. Grunnet årsak av at åkeren blir brakk, samt at det jukses med vekselbruk fra økologisk til ikke økologisk og tilbake til økologisk for mange i landbruket. Men det er i å for seg riktig, men bøndene øker plantevernmiddelbruken som er mer den økende årsak til forurensing av jorden i økende grad, samt forblir der i formål før økologisk drift som har av hensyn å inneholde plantevernmidler i jorden, samt også annet liv som f.eks bier, av en slik karakter å lage ukonsentrasjon blant dyrearter som faller i mange feller i naturen.

§§ I gjennvinningsforståelsen av flasker og aluminiumsbokser tas det lite hensyn i utlandet. Selv i Norge er antallet flasker som havner i søppelkassa veldig stor. Aluminium i samfunnet kan faktisk være årsak til Alzheimer da det er påvist store mengder aluminiumsoksid med de med Alzheimer i forhold til friske mennesker. Det er også en folkesykdom som kom etter 1900-tallet etter oppstart av økende produksjon av Aluminium. I en hypotetisk forståelse for noen med større innhold av Aluminiumsoksid er også antallet krefttilfeller å forstå lavere. Det er ikke lett å pante alle flasker selv om de er flasker for mange, frustrasjoner over at selv f.eks matolje flasker ikke har panteordning. At f.eks kaviartuber ikke blir byttet ut med papp plastikktuber, men som også ikke har retur ordning er fatalt for samfunnet. Den eneste metoden for mange land er å bruke mye av dette til forbrenning for varme og noe strømprodusering. Det er da økende grad av forurensing rundt de fleste brennerier. Godt nok ikke riktig løsnin for verdenssamfunnet. Det er slik å forstå at Norge er en stat med stor inflytelse rundt i hele verden. Det kan vi takke mange med frivillighetsarbeid. Men politikere gjør ikke frivilighetsarbeid, de finner løsninger for enkeltmennesker eller aparater som helst eller nødvendigst har i formål for å øke forbruket eller produsering av militært utstyr i hensikt for en ugunstig inntjening av penger som raskt kan ses som en større verdi. Det er på tide med selvransakelse for mange politikere også i å for seg hele verden, og være lojale til sitt arbeid for befolkningen.

Norwegian: Sensurenharkommet

Dealazer
About The Author
-

Avatar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>